Lite mer lika. SOU 2018:74. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
Finansdepartementet

Lite mer lika. SOU 2018:74. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

Betänkande från Kostnadsutjämningsutredningen (Fi 2016:12)

22000

220 kr (exkl. moms)

Kostnadsutjämningen syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting att tillhandahålla invånarna service oberoende av opåverkbara, strukturella förhållanden. I huvudsak grundar sig utjämningen på skillnader i befolkningens sammansättning och bebyggelsestruktur.

Kortfattat om några av förslagen:
 • att utjämning på socioekonomisk grund ska införas inom förskolan.
 • en helt ny delmodell införs avseende kommunal vuxenutbildning inklusive Svenska för invandrare (SFI). Den speglar skillnader i socioekonomi och inte minst flyktingmottagande mellan kommunerna.
 • förändring i variablerna som ligger till grund för utjämning inom den kritiserade delmodellen för individ- och familjeomsorg innebär att utjämningen präglas mer av levnadsvillkor än av den kommunala verksamhetens utformning.
 • i kostnadsmatrisen för hälso- och sjukvård tas nuvarande variabel för andel av befolkningen som bor i småhus bort, eftersom den speglar bebyggelsestruktur snarare än vårdbehov.
 • en rad uppdateringar av beräkningar av merkostnader vid gles bebyggelse liksom merkostnader för administration, uppvärmning, räddningstjänst, byggkostnader samt gator och vägar i mindre föreslås
 • merkostnadsersättningen för minskande befolkning i kommunerna fördubblas och vidare att en ny ersättning för minskande antal barn 1–5 år i förskolan införs

Särskild utredare: Håkan Sörman

Köp utredningen och ta del av analyser och kompletta förslag!
Se längre ned för länkar till proposition och direktiv som hör ihop med utredningen.
Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Finansdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 382
 • Utgiven: 2018
 • Serie: SOU 2018:074
 • ISBN/Best.nr: 978-913824864-5
 • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Hälso & sjukvard, Offentlig förvaltning, Fastighetsfrågor & Samhällsplanering, Sociala frågor, Straffrätt & Rättsväsen, Utbildning & Forskning