Lissabonfördraget Del 2. Bilagor
Statsrådsberedningen

Lissabonfördraget Del 2. Bilagor

27500

275 kr (exkl. moms)

Vid sitt möte i Lissabon den 13 december 2007 undertecknade stats- och regeringscheferna i EU:s 27 medlemsländer ett nytt fördrag - Lissabonfördraget. Detta fördrag träder ikraft den 1 januari 2009 förutsatt att samtliga medlemsländer då har ratificerat fördraget. I Sverige blir det riksdagen som tar ställning till fördraget. I promemorian beskrivs bland annat tillkomsten av Lissabonfördraget, vad det kommer att innebära för Sverige samt hur svensk författning måste ändras.

Bilagedelen innehåller: Lissabonfördraget, protokoll och bilagor, slutakten, förteckning över diverse artiklar EUF-fördraget respektive EU-fördraget samt EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.