.
Ledighetslagarna
  • Arbetsrätt och arbetsliv
  • Arbetsrätt

Ledighetslagarna

En kommentar

0
Ledighetslagarna
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Nytt inom området är bland annat att föräldraledighetslagen under 2018 har kompletterats med bestämmelser om rätt för föräldrar som har ett barn för vilket omvårdnadsbidrag utgår att förkorta sin arbetstid med upp till en fjärdedel. Omvårdnadsbidrag är ett bidrag som enligt socialförsäkringsbalken kan utgå till en förälder om barnet på grund av en funktionsnedsättning kan antas vara i behov av omvårdnad och tillsyn under minst sex månader. Sedan 2008 gäller en lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete. Lagen om vissa försvarsmaktsanställningar infördes 2013. Den innehåller detaljerade regler om rätt till ledighet från arbetstagarens civila anställning. Övriga ledighetslagar är av äldre årgång.I Ledighetslagarna redovisas och kommenteras följande åtta lagar:– föräldraledighetslagen (1995:584)– lagen (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl– lagen (1988:1465) om ledighet för närståendevård– lagen (2008:565) om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova annat arbete– lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (studieledighetslagen)– lagen (1986:163) om rätt till ledighet för utbildning i svenska för invandrare (svenskutbildningslagen)– lagen (1997:1293) om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet– lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar.