Läsa, skriva, räkna - en åtgärdsgaranti.Prop. 2017/18:18
Utbildningsdepartementet

Läsa, skriva, räkna - en åtgärdsgaranti.Prop. 2017/18:18

14400

144 kr (exkl. moms)

OBS! Denna proposition återkallas av regeringen enligt Skr. 2017/18:97, se Relaterade produkter till höger.I propositionen föreslås att det införs bestämmelser i skollagen om en åtgärdsgaranti i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, sameskolan och specialskolan. Åtgärdsgarantin ska säkerställa att alla elever som behöver stöd redan från förskoleklass får individuellt utformade stödinsatser för att nå de kunskapskrav som lägst ska uppnås i svenska, svenska som andraspråk och matematik.Åtgärdsgarantin medför en skyldighet att göra en särskild analys av en elevs kunskapsutveckling om det finns en indikation på att eleven inte kommer att nå de kunskapskrav som lägst ska uppnås i svenska, svenska som andraspråk eller matematik. Analysen ska avse om eleven är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd, och de åtgärder som är nödvändiga ska därefter sättas in. Det ska göras en uppföljning av vidtagna extra anpassningar i slutet av förskoleklassen och i slutet av lågstadiet. Resultatet av uppföljningen ska lämnas över till den lärare som ska ansvara för eleven i nästa årskurs. Analys, planering och uppföljning ska som regel göras i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens.Köp propositionen för att ta del av de kompletta förslagen!