Långtidsutredningen 2015. SOU 2015:104
Finansdepartementet

Långtidsutredningen 2015. SOU 2015:104

28000

280 kr

Långtidsutredningen 2015 spår en i huvudsak ljus framtid för svensk ekonomi, där välståndet mer än fördubblas fram till 2060. Men för att kunna finansiera välfärdssystemen kommer det också att krävas att fler arbetar mer. Utredningen konstaterar bland annat att detta kan åstadkommas genom att skapa mer jobbglädje och bättre grundfärdigheter.Utredningen betonar särskilt att Sverige måste värna sina goda offentliga institutioner och sin höga tillitsnivå för att nå en god tillväxt. För att finansiera välfärdsystemen utan stora offentliga underskott behöver antalet arbetade timmar öka. Äldre och utrikes födda är nyckelgrupperna för att det ska lyckas.För att människor ska vilja tillbringa fler år av sina allt längre liv på arbetsmarknaden behöver normer ändras och arbete i sig göras mer attraktivt. Den som har goda grundfärdigheter i läsning, räkning och problemlösning med dator kan få bra jobb i Sverige, oavsett ursprung. Att höja färdighetsnivån bland utrikes födda och att få äldre att stanna kvar i jobb är därför de viktigaste insatserna för etablering på arbetsmarknaden.Utredningen pekar ut den tekniska utvecklingen, den fortsatta internationaliseringen, den demografiska förändringen och klimatförändringarna som fyra framtidstrender som svensk ekonomi måste hantera de kommande åren.
Teckna stående order på SOU från Finansdepartementet!
Produktdetaljer: