.
Lagen om en europeisk utredningsorder
  • Straffrätt
  • EU-rätt

Lagen om en europeisk utredningsorder

Ulf Wallentheim, Joakim Zetterstedt

En kommentar

0
Lagen om en europeisk utredningsorder
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Här kommenteras lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder. Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området. I framställningen behandlas frågor om tillämpningsområdet och om lagens förhållande till den svenska straffprocessen. Ett särskilt avsnitt innehåller en översiktlig beskrivning av samarbete för bevisinhämtning utanför lagens tillämpningsområde. Kommentaren hänvisar till svensk och europeisk rättspraxis på området för internationellt straffrättsligt samarbete. Framställningen vänder sig i första hand till praktiker som i sin verksamhet kommer i kontakt med frågor om rättsligt samarbete inom EU genom bevisinhämtning i straffrättsliga förfaranden.

I denna första digitala uppdatering har kommentaren kompletterats främst mot bakgrund av ett antal avgöranden i EU-domstolen som ger ytterligare vägledning om hur regelverket om bevisinhämtning med stöd av en utredningsorder ska tillämpas, t.ex. frågan om effektivt domstolsskydd eller om vissa myndigheter i en medlemsstat kan anses utgöra utfärdande rättsliga myndigheter i den mening som avses i direktivet. Vidare har kommentaren uppdaterats med hänsyn till ändringar i 27 och 28 kap. rättegångsbalken (prop. 2021/22:119) om kopiering och genomsökning på distans.