.
Lagen om domstolsärenden
  • Processrätt
  • Straffrätt

Lagen om domstolsärenden

Peter Fitger, Tobias Eriksson, Per Hall

En kommentar

0
Lagen om domstolsärenden
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Lagen om domstolsärenden kommenteras utförligt och paragrafvis. Här redovisas förarbeten, rättspraxis samt doktrin blandat med författarnas egna analyser och kommentarer. Sedan förra upplagan utkom för 15 år sedan har mycket hänt i lagstiftningen: I ytterligare ärendetyper har den primära prövningen flyttats från tingsrätterna för att i stället handläggas av olika förvaltningsmyndigheter. Det gäller t.ex. tvistiga skuldsaneringsärenden som flyttats till Kronofogdemyndigheten och fastighetsrättsliga ärenden som flyttats till Lantmäteriet. Även flera helt nya ärendetyper har tillkommit.

Vidare har det skett ett flertal ändringar i den processuella lagstiftningen. Inte minst reformen En modernare rättegång har påverkat ärendelagen och dess tillämpning. Det har också tillkommit ett stort antal rättsfall som har betydelse för tillämpningen av ärendelagen. Under senare år har dessutom nya särskilda domstolar skapats i tingsrätt och hovrätt i form av mark- och miljödomstolar och patent- och marknadsdomstolar. I båda dessa fall tillämpas ärendelagen vid överklagande av beslut som fattas av förvaltningsmyndighet (eller kommun) som första instans.

Lagstiftning och rättsfall har beaktats till den 1 juli 2019.