Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
Norstedts Juridik

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

En kommentar

78600
Tryckt upplaga
Digital upplaga

786 kr (exkl. moms)

Författare:
Anne Kuttenkeuler
Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler berör avtalssituationer som har fått allt större praktisk betydelse, framför allt på grund av den ökade näthandeln. Detta verk ger en utförlig beskrivning av rättsområdet med kommentarer till lagen och hänvisningar till förarbeten och rättspraxis. Det är tänkt som en vägledning vid rättstillämpningen, framför allt för konsumenter och näringsidkare men också för domstolar, myndigheter och andra som kommer i kontakt med dessa frågor. I kommentaren behandlas de omfattande lagändringarna 2014 som utvidgade lagens tillämpningsområde och som innebar mer utförliga bestämmelser om konsumentens ångerrätt m.m. Sedan den 1 september 2018 gäller nya bestämmelserna om ingående av avtal vid telefonförsäljning. Även dessa är kommenterade.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Anne Kuttenkeuler
Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler berör avtalssituationer som under de senaste decennierna har fått allt större praktisk betydelse, framför allt på grund av den ökade näthandeln. De senaste större ändringarna i lagen trädde i kraft i juni 2014. De innebar att lagen har utvidgats till en ny avtalstyp – s.k. avtal utanför affärslokaler. Näringsidkarens skyldighet att informera konsumenten innan ett avtal ingås har blivit mer omfattande än tidigare. Det har också införts mer detaljerade bestämmelser om konsumentens ångerrätt, undantag från ångerrätten och verkningarna av att konsumenten ångrar ett avtal.


Kommentaren är tänkt som en vägledning vid rättstillämpningen, framför allt för konsumenter och näringsidkare men också för domstolar, myndigheter och andra som kommer i kontakt med frågor om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.
Målgrupp
Juridiska
Digital upplaga: