Lag om lokala aktionsgrupper och EG:s förordningar om strukturstöd och stöd till utveckling av landsbygden. Prop. 2014/15:89
Näringsdepartementet

Lag om lokala aktionsgrupper och EG:s förordningar om strukturstöd och stöd till utveckling av landsbygden. Prop. 2014/15:89

7600

76 kr (exkl. moms)

En ny lag om lokala aktionsgrupper föreslås. Lokala aktionsgrupper ska enligt EU-bestämmelser utföra uppgifter som avser lokalt ledd utveckling inom förvaltningen av EU:s struktur- och investeringsfonder. Förslaget innebär att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om gruppernas handläggning av ärenden om stöd inom lokalt ledd utveckling. Förslaget innehåller också bestämmelser som rör uppgiftsskyldighet och tystnadsplikt.
Propositionen innehåller vidare förslag till en ny bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) där det görs en hänvisning till lagen om lokala aktionsgrupper.
Slutligen föreslås några lagtekniska ändringar i lagen (1994:1708) om EG:s förordningar om strukturstöd och om stöd till utveckling av landsbygden samt ändringar i denna lag med anledning av Lissabonfördraget, som trädde i kraft den 1 december 2009.
Den nya lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Näringsdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 36
  • Utgiven: 2015
  • Serie: Prop. 2014/15:089
  • ISBN/Best.nr: PROP1415089
  • Ämnen: Offentlig förvaltning, Fastighetsfrågor & Samhällsplanering