Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen. SOU 2017:57
Justitiedepartementet

Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen. SOU 2017:57

55000

550 kr (exkl. moms)

Särskilda utredaren Anna Tansjö, föreslår att EU:s direktiv om användning av flygpassageraruppgifter ska genomföras i svensk rätt genom införandet av en ny lag, lagen om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen. Flygpassageraruppgifter kan användas för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrottslighet och annan grov brottslighet.Lagen som föreslås innebär att flygbolag ska föra över flygpassageraruppgifter till enheten för passagerarinformation inom Polismyndigheten och reglerar hur de överförda uppgifterna får användas. Förslaget säkerställer skyddet för den personliga integriteten och andra grundläggande fri- och rättigheter samtidigt som det tar hänsyn till behovet av en rättssäker och effektiv brottsbekämpning. Flygpassageraruppgifter är sådan information som varje passagerare själv lämnar vid en bokning och genomförande av en flygresa, som till exempel namn, betal­ningssätt, bagageinformation, destination och resebolag.Särskild utredare: Anna TansjöKöp ditt eget exemplar för att ta del av analyser och förslag!
Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!
Produktdetaljer: