Kvalificerad välfärdsbrottslighet - förebygga, förhindra, upptäcka och beivra. SOU 2017:37
 • Ekonomi
 • Hälsa och sjukvård
 • Offentlig rätt
 • Straffrätt

Kvalificerad välfärdsbrottslighet - förebygga, förhindra, upptäcka och beivra. SOU 2017:37

Betänkande från Utredningen om organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet mot välfärden

55000

550 kr (exkl. moms)

Kvalificerad välfärdsbrottslighet - förebygga, förhindra, upptäcka och beivra. SOU 2017:37

Kvalificerad välfärdsbrottslighet - förebygga, förhindra, upptäcka och beivra. SOU 2017:37

 • Utgivare: Justitiedepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 651
 • Utgiven: 2017
 • ISBN/Best.nr: 978-913824605-4
 • Ämnen: Ekonomi, Hälsa och sjukvård, Offentlig rätt, Straffrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Utredningen anser att det idag finns otillräckliga förutsättningar för myndigheter att bekämpa välfärdsbrottsligheten och att det förekommer felaktiga uppgifter i register som ligger till grund för utbetalningar. Utredningen har även kommit fram till att myndigheter inte har tillräckliga möjligheter att kontrollera om inrapporterade uppgifter är korrekta.

Förslag:
 • En ny enhet för utredning av bidragsbrott inrättas hos Försäkringskassan och mål om brott mot bidragsbrottslagen handläggs vid Ekobrottsmyndigheten.
 • Regeringen bör utreda frågan om en samordnad statlig utbetalningsfunktion.
 • Regeringen bör se över förutsättningarna att minska antalet utfärdare av ID-handlingar och koncentrera ansvaret till en myndighet. Transportstyrelsen får i uppdrag att se över rutiner vid utlämnande av körkort.
 • Myndigheternas möjligheter till informationsutbyte utökas.
 • Skatteverkets folkbokföringsverksamhet ges möjlighet att göra besök på den adress där den enskilde är eller kan antas vara bosatt. Ett folkbokföringsbrott införs.
 • Uppgiften att utbetala lönegaranti flyttas från länsstyrelserna till Skatteverket.
 • Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen får utökade möjligheter att inhämta uppgifter från andra aktörer om juridiska personer.
 • Straffet för grovt bidragsbrott skärps till max 6 år och bidragsbrottslagen utvidgas till att också omfatta utbetalningar till bl.a. juridiska personer.
 • Betalning för arbete som berättigar till rot- och rutavdrag ska ha gjorts med spårbart betalningsmedel. Detsamma gäller för vissa stöd som utbetalas av Arbetsförmedlingen.

Särskild utredare: Lars-Erik Lövdén
Köp ditt exemplar idag och ta del av analyser och förslag!

Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!