Kvalificerad välfärdsbrottslighet - förebygga, förhindra, upptäcka och beivra. SOU 2017:37
Justitiedepartementet

Kvalificerad välfärdsbrottslighet - förebygga, förhindra, upptäcka och beivra. SOU 2017:37

55000

550 kr (exkl. moms)

Utredningen anser att det idag finns otillräckliga förutsättningar för myndigheter att bekämpa välfärdsbrottsligheten och att det förekommer felaktiga uppgifter i register som ligger till grund för utbetalningar. Utredningen har även kommit fram till att myndigheter inte har tillräckliga möjligheter att kontrollera om inrapporterade uppgifter är korrekta.

Förslag:
  • En ny enhet för utredning av bidragsbrott inrättas hos Försäkringskassan och mål om brott mot bidragsbrottslagen handläggs vid Ekobrottsmyndigheten.
  • Regeringen bör utreda frågan om en samordnad statlig utbetalningsfunktion.
  • Regeringen bör se över förutsättningarna att minska antalet utfärdare av ID-handlingar och koncentrera ansvaret till en myndighet. Transportstyrelsen får i uppdrag att se över rutiner vid utlämnande av körkort.
  • Myndigheternas möjligheter till informationsutbyte utökas.
  • Skatteverkets folkbokföringsverksamhet ges möjlighet att göra besök på den adress där den enskilde är eller kan antas vara bosatt. Ett folkbokföringsbrott införs.
  • Uppgiften att utbetala lönegaranti flyttas från länsstyrelserna till Skatteverket.
  • Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen får utökade möjligheter att inhämta uppgifter från andra aktörer om juridiska personer.
  • Straffet för grovt bidragsbrott skärps till max 6 år och bidragsbrottslagen utvidgas till att också omfatta utbetalningar till bl.a. juridiska personer.
  • Betalning för arbete som berättigar till rot- och rutavdrag ska ha gjorts med spårbart betalningsmedel. Detsamma gäller för vissa stöd som utbetalas av Arbetsförmedlingen.
Särskild utredare: Lars-Erik Lövdén
Köp ditt exemplar idag och ta del av analyser och förslag!Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!