Kroatiens anslutning till skiljemannakonventionen. Prop. 2014/15:86
Finansdepartementet

Kroatiens anslutning till skiljemannakonventionen. Prop. 2014/15:86

7600

76 kr (exkl. moms)

Riksdagen föreslås anta en lag om ändring i lagen (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap (skiljemannakonventionen). Ändringen föranleds av Kroatiens anslutning till konventionen.
Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.
Tryckt upplaga: