Kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen. Prop. 2017/18:120
Justitiedepartementet

Kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen. Prop. 2017/18:120

14400

144 kr (exkl. moms)

Förslag som anpassar kreditupplysningslagen till EU:s nya dataskyddsförordning i fråga om vilka krav som ställs vid behandling av personuppgifter och vilken information som ska lämnas till den registrerade.Förslagen innebär att behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person och uppgifter om sexuell läggning förbjuds i kreditupplysningsverksamhet. De innebär också att när en kreditupplysning lämnas ut ska fysiska personer ges rätt till information om bland annat varifrån uppgifterna har hämtats, hur länge de kommer att lagras och möjligheten att framställa klagomål till Datainspektionen. Rätten för en fysisk person att få tillgång till personuppgifter som rör honom eller henne kommer i fortsättningen att regleras i EU:s dataskyddsförordning.En ändring föreslås även i lagen om 1996 års Haagkonvention. Ändringen innebär att en hänvisning till personuppgiftslagen tas bort.I propositionen görs en bedömning som inte har koppling till EU:s dataskyddsförordning. Den innebär att det inte bör införas något förbud i kreditupplysningslagen mot att en kreditupplysning om en näringsidkare innehåller uppgifter om betalningsförsummelser som inte har blivit fastställda av en domstol eller Kronofogdemyndigheten.