.
Kraftsamling för framtidens energi. SOU 2017:2.
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle

Kraftsamling för framtidens energi. SOU 2017:2.

Betänkande från Energikommissionen

22000

220 kr (exkl. moms)

Kraftsamling för framtidens energi. SOU 2017:2.

Kraftsamling för framtidens energi. SOU 2017:2.

 • Utgivare: Miljö- och energidepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 390
 • Utgiven: 2017
 • ISBN/Best.nr: 978-913824552-1
 • Ämnen: Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Taggar:

Om publikationen

Energikommissionen föreslår följande mål:
 • Målet år 2040 är 100 procent förnybar elproduktion. Det är ett mål, inte ett stoppdatum som förbjuder kärnkraft och innebär inte heller en stängning av kärnkraft med politiska beslut.
 • Sverige ska år 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Målet uttrycks i termer av tillförd energi i relation till bruttonationalprodukten (BNP).

Sverige ska ha ett robust elsystem med en hög leveranssäkerhet, en låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser. Det skapar långsiktighet och tydlighet för marknadens aktörer och bidrar till nya jobb och investeringar i Sverige.Energipolitiken tar sin utgångspunkt i att Sverige är tätt sammankopplat med sina grannländer i norra Europa och syftar till att hitta gemensamma lösningar på utmaningar på den gemensamma elmarknaden.

Exempel på Kommissionens förslag och bedömningar:
 • Elcertifikatsystemet ska förlängas och utökas med 18 TWh nya elcertifikat till 2030.
 • Energimyndigheten får i uppdrag att tillsammans med olika branscher formulera sektorsstrategier för energieffektivisering. Sektorsstrategierna kommer att tas fram av Energimyndigheten tillsammans med olika branscher och utgör därmed inget mål som fastställs av riksdagen.
 • Anslutningsavgifterna till stamnätet för havsbaserad vindkraft bör slopas. Formerna för detta måste dock utredas närmare.
 • Skatten på termisk effekt avvecklas stegvis under en tvåårsperiod med start 2017.
 • Principerna om förutsättningarna för planering av nya kärnkraftsreaktorer (proposition 2008/09:163) kvarstår.
 • Placeringsreglementet i kärnavfallsfonden ska förändras så att placeringsmöjligheterna utökas från och med starten på nästa treårsperiod 2018.

Ordförande: Bo Diczfalusy

Köp utredningen och ta del av analyser och förslag i sin helhet!

Teckna stående order på SOU från Miljödepartementet!