Köplagen
Wolters Kluwer

Köplagen

En kommentar

214500
Tryckt upplaga
Digital upplaga

2,145 kr (exkl. moms)

Författare:
Jan Ramberg , Johnny Herre
Snart två decennier har nu gått sedan första upplagan av denna bok och mycket har hänt på det köprättsliga området. Under hela perioden har det pågått ett intensivt internationellt arbete på det förmögenhetsrättsliga området, särskilt inom köprätten. Arbetet har fått betydelse också för svensk intern rätt. I kommentaren beaktas därför Principles of European Contract Law (PECL), Unidroit Principles of International Commercial Contracts och Draft Common Frame of Reference. Just nu pågår ett arbete på EU-nivå med att ta fram en eventuell lagstiftningsakt rörande köp, Common European Sales Law (CESL).

Sedan förra upplagan har också ett betydande antal artiklar och böcker inom Norden på det köprättsliga området kommit ut, vilka är beaktade. Härtill kommer att Internationella handelskammarens tolkningsregler för de viktigare leveransklausulerna i internationell handel (de s.k. Incoterms) har ändrats två gånger sedan förra upplagan och nu föreligger i versionen Incoterms® 2010. Den nya versionen behandlas ingående i kommentaren.

Under perioden har Högsta domstolen avgjort ett antal frågor med köprättslig anknytning.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Jan Ramberg , Johnny Herre
Innehåller kommentarer till köplagen. Genom köplagen från 1990 samt lagen om internationella köp (1987:822) med hänvisning till den internationella konventionen om internationella köpavtal, CISG, har inte bara systematiken förändrats sedan tidigare lagstiftning utan nya regler och principer har införts. I syfte att underlätta en jämförelse har i kommentaren reglerna i CISG återgivits i anslutning till lagrummen i köplagen. Hänvisning sker till de vägledande kommentarerna till CISG när detta bedömts underlätta tolkningen av motsvarande bestämmelser i köplagen.
Ny lagstiftning, nya förarbeten och ny rättspraxis sedan förra upplagan har beaktats, liksom ny litteratur i Sverige och främst våra nordiska grannländer.
Målgrupp
Juridiska
Digital upplaga: