Kontroll av postförsändelser. Skr. 2014/15:08
Finansdepartementet

Kontroll av postförsändelser. Skr. 2014/15:08

7600

76 kr (exkl. moms)

Här redogörs för hur bestämmelserna om kontroll av postförsändelser i lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter (LPK) har tillämpats under 2013. Regeringen har sedan 1998 årligen redovisat hur reglerna i LPK har tillämpats. Redovisningarna visar att reglerna följs och att postförsändelser inte öppnas i onödan. Därmed anser regeringen att det är säkerställt att de enskildas integritet inte kränks i onödan. Mot denna bakgrund gör regeringen bedömningen att den årliga redovisningen till riksdagen i en särskild skrivelse kan upphöra.
Tryckt upplaga: