Könsskillnader i skolprestationer - idéer om orsaker. SOU 2010:51
Utbildningsdepartementet

Könsskillnader i skolprestationer - idéer om orsaker. SOU 2010:51

18200

182 kr

Författare:
Inga Wernersson
Flickor har i genomsnitt bättre betyg än pojkar. En direkt orsak till detta förefaller finnas i flickors och pojkars olika förhållningssätt till skolan och olika arbetssätt. Flickor lägger ner mera tid, arbete och engagemang i skolarbetet och har mer effektiva arbetssätt menar utredaren. I utredningen har man sammanställt den pedagogiska forskningens förklaringar till att flickor som grupp presterar bättre i skolan än pojkar.
Särskild utredare: Inga WernerssonTeckna stående order på SOU från Utbildningsdepartementet!
Produktdetaljer: