Konkurrensskadelag. Prop. 2016/17:9
Näringsdepartementet

Konkurrensskadelag. Prop. 2016/17:9

14400

144 kr (exkl. moms)

Förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/104/EU av den 26 november 2014 om vissa regler som styr skadeståndstalan enligt nationell rätt för överträdelser av medlemsstaternas och Europeiska unionens konkurrensrättsliga bestämmelser.

Det föreslås att direktivet genomförs i en ny lag, konkurrensskadelagen.

Lagförslaget innehåller bestämmelser om ersättningsansvar och hur ersättningen ska bestämmas, om regressrätt och om rättegången i mål enligt lagen. I propositionen lämnas också förslag till följdändringar i lagen om grupprättegång, konkurrenslagen och lagen om patent- och marknadsdomstolar. Därutöver föreslås en redaktionell ändring i lagen om näringsförbud.
Tryckt upplaga: