.
Konkurrenslagen
  • Immaterial- och marknadsrätt
  • Konkurrens- och marknadsrätt

Konkurrenslagen

Kenny Carlsson, Mats Bergman

En kommentar

199900

1.999 kr (exkl. moms)

Konkurrenslagen

Konkurrenslagen

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

I Konkurrenslagen. En kommentar behandlas konkurrenslagen (2008:579) och konkurrensskadelagen (2016:964) paragraf för paragraf. Eftersom konkurrenslagen bygger på EU:s konkurrensregler hänvisar kommentaren inte bara till svensk praxis utan även i stor utsträckning till EU-rättslig praxis, framför allt till avgöranden från EU-domstolen och tribunalen. När det gäller svensk praxis refereras främst avgöranden från Patent- och marknadsöverdomstolen och den tidigare Marknadsdomstolen. Därutöver kommenteras de sex olika gruppundantagslagarna, där fem lagar i materiellt hänseende överensstämmer med EU-kommissionens motsvarande gruppundantag, liksom offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningslagen och lagen om patent- och marknadsdomstolar i de delar som berör konkurrensrätten.

Nytt i förhållande till andra upplagan av kommentaren är framför allt att en ny domstolsorganisation införts på konkurrensrättens område, att den särskilda skadeståndsbestämmelsen i 3 kap. 25 § konkurrenslagen ersatts av konkurrensskadelagen och att det s.k. ECN plus-direktivet, som syftar till att harmonisera tillämpningen av konkurrensreglerna inom EU, implementerats i svensk lagstiftning.