.
Konkurrenslagen
  • Immaterial- och marknadsrätt
  • Konkurrens- och marknadsrätt

Konkurrenslagen

Kenny Carlsson, Mats Bergman

En kommentar

Planerad utgivning under mars 2024.
199300

1.993 kr (exkl. moms)

Konkurrenslagen

Konkurrenslagen

Om boken

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

I Konkurrenslagen. En kommentar behandlas konkurrenslagen (2008:579) och konkurrensskadelagen (2016:964) paragraf för paragraf. Eftersom konkurrenslagen bygger på EU:s konkurrensregler hänvisar kommentaren inte bara till svensk praxis utan även i stor utsträckning till EU-rättslig praxis, framför allt till avgöranden från EU-domstolen och tribunalen. När det gäller svensk praxis refereras främst avgöranden från Patent- och marknadsöverdomstolen och den tidigare Marknadsdomstolen. Därutöver kommenteras de sex olika gruppundantagslagarna, där fem lagar i materiellt hänseende överensstämmer med EU-kommissionens motsvarande gruppundantag, liksom offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningslagen och lagen om patent- och marknadsdomstolar i de delar som berör konkurrensrätten.

Nytt i förhållande till andra upplagan av kommentaren är framför allt att en ny domstolsorganisation införts på konkurrensrättens område, att den särskilda skadeståndsbestämmelsen i 3 kap. 25 § konkurrenslagen ersatts av konkurrensskadelagen och att det s.k. ECN plus-direktivet, som syftar till att harmonisera tillämpningen av konkurrensreglerna inom EU, implementerats i svensk lagstiftning.