Konkurrenslagen
Norstedts Juridik

Konkurrenslagen

En kommentar

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Juno beroende på abonnemang.

Kommentaren till konkurrenslagen och konkurrensskadelagen har uppdaterats per den 31 maj 2020 med relevant svensk och EU-praxis. Under det senast gångna året har praxis fortsatt att utvecklas på flera områden som behandlas i kommentaren. Vad avser samarbetsförbudet gäller det bl.a. hur prövningen av huruvida det är fråga om en ”syftesöverträdelse” ska gå till och hur man sanktionsrättsligt ska se på varaktigheten av ett företags deltagande i en kartell när det inte visats att företaget deltagit under hela kartellens existens. Det gäller vidare förutsättningarna för när en företagskoncentration på en oligopolistisk marknad kan förbjudas på grund av icke-samordnade (ensidiga) effekter. Beträffande konkurrensskador har slagits fast att en skada inte behöver ligga inom ramen för det skyddssyfte som eftersträvas med konkurrensreglerna för att skadestånd ska kunna utgå utan att det är tillräckligt att adekvat kausalitet visas mellan överträdelsen och skadan.

Digital utgåva: