Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om penningmarknadsfonder och ett par andra värdepappersmarknadsfrågor. Prop. 2017/18:148
Finansdepartementet

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om penningmarknadsfonder och ett par andra värdepappersmarknadsfrågor. Prop. 2017/18:148

14400

144 kr (exkl. moms)

Förslag om vissa ändringar i lagen om värdepappersfonder och lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder med anledning av EU:s förordning om penningmarknadsfonder.

Förordningen, som syftar till att förstärka den finansiella stabiliteten och skapa en hög skyddsnivå för investerare, förutsätter att vissa nationella åtgärder vidtas. De föreslagna ändringarna gör det möjligt för Finansinspektionen att begära in upplysningar för övervakningen av att förordningen – men även andra EU-förordningar – följs. Det föreslås även att Finansinspektionen ska få ta ut ansökningsavgifter och avgifter för tillsyn enligt förordningen.

I propositionen finns också förslag till lagändringar på värdepappersmarknadsområdet som inte har samband med förordningen om penningmarknadsfonder.
Tryckt upplaga: