Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden. Prop. 2018/19:004
Finansdepartementet

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden. Prop. 2018/19:004

23700

237 kr (exkl. moms)

Det föreslås att den nuvarande lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden ska upphävas och ersättas av en ny lag med samma rubrik, till vilken bestämmelserna i den nuvarande lagen ska föras över.Den 1 januari 2018 trädde lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden i kraft. Lagen innehåller de bestämmelser som är nödvändiga för att förordningen ska kunna tillämpas i Sverige fr.o.m. det datumet. I denna proposition finns förslag till ytterligare lagstiftningsåtgärder som bör vidtas med anledning av förordningen om referensvärden.I propositionen föreslås bestämmelser om Finansinspektionens utrednings- och tillsynsbefogenheter, om ingripanden och sanktioner vid överträdelser av förordningen samt om avgifter för att bekosta Finansinspektionens verksamhet enligt den nya lagen.
Produktdetaljer: