Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster. Prop. 2018/19:36
Näringsdepartementet

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster. Prop. 2018/19:36

8500

85 kr (exkl. moms)

Regeringen föreslår en ny lag med kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/644 av den 18 april 2018 om gränsöverskridande paketleveranstjänster. Lagen innehåller bestämmelser om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter dels om kompletterande informationskrav för tillhandahållare av paketleveranstjänster, dels om ett avgiftsuttag från den som omfattas av skyldigheterna enligt förordningen. Vidare innehåller lagen bestämmelser om anmälan, tillsyn och sanktioner samt överklagande. 
Produktdetaljer: