Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder. Prop. 2016/17:3
Finansdepartementet

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska långsiktiga investeringsfonder. Prop. 2016/17:3

10800

108 kr (exkl. moms)

Förordningen syftar till att förbättra möjligheterna till finansiering av små och medelstora företag och långsiktiga projekt inom Europeiska unionen. Detta ska möjliggöras genom att det skapas ett nytt slag av reglerade investeringsfonder som betecknas europeiska långsiktiga investeringsfonder.I propositionen föreslås bestämmelser som syftar till att anpassa svensk lagstiftning till förordningen. I propositionen föreslås även ytterligare kompletterande bestämmelser till EU-förordning om europeiska riskkapitalfonder och förordning om europeiska fonder för socialt företagande som har behandlats i samband med införlivandet av EU-direktiv om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Förordningarna syftar till att anskaffa kapital för att finansiera små och medelstora tillväxtföretag i en tidig utvecklingsfas respektive till finansiering av socialt företagande. Ändringarna innebär att det förtydligas att Finansinspektionen får ta ut årliga avgifter för tillsynen enligt förordningarna och att inspektionens beslut enligt förordningarna är överklagbara.
Produktdetaljer: