Kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar. Prop. 2017/18:193
Utbildningsdepartementet

Kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar. Prop. 2017/18:193

14400

144 kr (exkl. moms)

Förslag om en ny lag med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till Europaparlamentets och rådets förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel. EU-förordningen syftar till att förenkla förfarandet för beviljande av tillstånd för kliniska läkemedelsprövningar inom Europeiska unionen, särskilt prövningar som ska göras i flera medlemsstater. Den innehåller krav som innebär att kliniska prövningar ska genomgå vetenskaplig och etisk granskning och godkännas enligt förordningen. Den etiska granskningen ska utföras av en etikkommitté i enlighet med nationell rätt i den berörda medlemsstaten. Den föreslagna lagen innehåller kompletterande bestämmelser om den etiska granskningen.
Produktdetaljer: