Kompletterande åtgärder för att nå negativa utsläpp av växthusgaser
Miljö- och energidepartementet

Kompletterande åtgärder för att nå negativa utsläpp av växthusgaser

9300

93 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska föreslå en strategi för hur Sverige ska nå negativa utsläpp av växthusgaser efter 2045. Med negativa utsläpp avses här att Sveriges nettoutsläpp, beräknade i enlighet med propositionen "Ett klimatpolitiskt ramverk" för Sverige (Prop. 2016/17:146, se längre ned), är mindre än noll.Uppdraget innebär bland annat:
  • uppskatta vilken potential olika åtgärder har för att öka kolsänkan och uppskatta den sammantagna realiserbara potentialen för LULUCF-sektorn (Land Use, Land Use Change, and Forestry) att bidra till att uppfylla klimatmålen.
  • föreslå sätt att skapa incitament till åtgärder som ökar kolsänkan.
  • att identifiera brister och hinder i lagstiftningen, inklusive i EU-rätt och internationell rätt samt i genomförandet av dessa, för hela kedjan som krävs för att koldioxidavskiljning och lagring (Carbon Capture and Storage, CCS) ska kunna tillämpas på svenska utsläppskällor och lämna författningsförslag för att undanröja dessa brister och hinder där så är relevant. Utredaren ska också lämna förslag för hur incitament kan skapas för bio-CCS. Vidare ska utredaren uppskatta den realiserbara potentialen för bio-CCS att bidra till att uppfylla klimatmålen. Utredaren ska redovisa information om möjliga lagringsplatser för koldioxid samt identifiera eventuella brister i kunskapsunderlaget om CCS. Utredaren ska inte lämna författningsförslag på skatteområdet.
För komplett beskrivning av utredningsuppdraget - köp direktivet!
Produktdetaljer: