Kommunalrättens grunder
Norstedts Juridik

Kommunalrättens grunder

52400

524 kr

Författare:
Alf Bohlin
Kommunalrätten är den del av juridiken som behandlarkommunernas organisation, verksamhetsformer, befogenheteroch åligganden. Kommunernas verksamhet är av skiftande slag och styrs av en rad olika lagar.Kommunalrättens grunder är primärt avsedd att användas som lärobok vid studiet av ämnet förvaltningsrätt inom juristutbildningen. I boken behandlas grunddragen avkommunalrätten med huvudvikten lagd vid bestämmelsernai kommunallagen (1991:900), som gäller för kommuner och landsting. Framställningen illustreras med rättsfall.Ur innehållet: Begreppen ”kommun”, ”kommunmedlem”och ”kommunal självstyrelse” / De kommunala organenoch deras uppgifter / Förtroendevalda och anställda / Denkommunala kompetensen / Vissa övriga kommunala befogenheter/Förfarandet hos fullmäktige och nämnder / Ekonomisk förvaltning och revision / Överklagande av kommunala beslut.Ändringar och tillägg i denna sjunde upplaga av boken har gjorts med anledning av ny lagstiftning.
Produktdetaljer:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 338
  • Utgiven: 2016
  • ISBN: 978-913920709-2