Kommunallagen
Norstedts Juridik

Kommunallagen

En kommentar

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Juno beroende på abonnemang.

Författare:
Tom Madell, Olle Lundin

2018 års kommunallag har stora likheter med 1991 års kommunallag. Den nya kommunallagen (2017:725) har dock delvis getts en ny struktur, ett enhetligt språk och även en enhetligare begreppsbildning. Förändringarnai förhållande till föregående lag består huvudsakligen i att fullmäktigegetts en möjlighet att bestämma att styrelsen ska kunna fatta beslutom särskilt angivna förhållanden som rör andra nämnders verksamhetsamt att kommuner och landsting kan besluta att ge kommunal- och landstingsråd möjlighet att vara t.ex. föräldralediga. Vidare tydliggörsrollfördelningen mellan de anställda och de förtroendevalda. Reglernaför anmälan av delegationsbeslut förenklas genom att nämnderna självafår besluta vilka beslut som ska anmälas. Den kommunala anslagstavlanska fortsättningsvis vara webbaserad. Det har även införts ett kravpå att revisorernas budget ska beredas av fullmäktiges presidium. Slutligenhar det införts ett uttryckligt lagstöd för att kommunala beslut som inte kan rättas som huvudregel inte får verkställas innan de vunnit lagakraft.Den andra upplagan har reviderats och uppdaterats med bl.a. nytillkommen lagstiftning och praxis t.o.m. 1 januari 2020.

Digital utgåva: