Kommunal planering för bostäder
Näringsdepartementet

Kommunal planering för bostäder

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska lämna förslag på hur bedömningar av bostadsbyggnadsbehovet framtagna av Boverket ska fördelas på kommunerna. Förslaget ska tas fram i dialog med kommuner och regionala företrädare. Utredaren ska också föreslå ändringar i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar och plan-och bygglagen (PBL) som tydliggör att de kommunala bostadsbyggnadsbehoven ska avspeglas i översiktsplanen.
Tryckt upplaga: