Kommittéberättelse 2015. Skr. 2014/15:103
Norstedts Juridik

Kommittéberättelse 2015. Skr. 2014/15:103

28100

281 kr

Regeringen lämnar en redogörelse för verksamheten i de kommittéer som har tillsatts efter beslut av regeringen.
Produktdetaljer: