Klimatfärdplan 2050 - strategi för hur visionen att Sverige år 2050 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser ska uppnås
Miljödepartementet

Klimatfärdplan 2050 - strategi för hur visionen att Sverige år 2050 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser ska uppnås

8000

80 kr (exkl. moms)

Utredaren ska bl.a. föreslå lämpliga etappmål för utsläppsutvecklingen för perioden 2030 t.o.m 2050, lämna förslag på utformning av en effektiv styrning och uppföljning av politiken för att nå etappmålen och visionen m.m.
Tryckt upplaga: