Karensavdrag - en mer rättvis självrisk. Prop. 2017/18:096
Socialdepartementet

Karensavdrag - en mer rättvis självrisk. Prop. 2017/18:096

10800

108 kr

Regeringen föreslår att ett lagstadgat karensavdrag förs in i sjukförsäkringen. Avdraget ersätter den nuvarande karensdagen. Ett karensavdrag föreslås även i lagen om sjuklön. Avdraget ska uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.I socialförsäkringsbalken föreslås karensavdraget vara en hel kalenderdags beräknad sjukpenningdag. Om sjukpenningen ska arbetstidsberäknas föreslår regeringen ett karensavdrag som motsvarar 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning av sjukpenning. Egenföretagare som endast har inkomst av annat förvärvsarbete berörs inte av de föreslagna regeländringarna i egenskap av egenföretagare.Meningen med att införa ett karensavdrag är främst att uppnå en mer rättvis självrisk vid sjukfrånvaro. Syftet med ett karensavdrag är också att avdraget blir detsamma för den försäkrade oavsett när sjukfrånvaron inträffar.
Produktdetaljer: