Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen. Prop. 2017/18:8
Finansdepartementet

Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen. Prop. 2017/18:8

7600

76 kr (exkl. moms)

Föreslår att den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen i inkomstskattelagen justeras. Förslaget innebär att vid enbedömning av om alla verksamma delägare ska anses som en enda delägare – och företaget därmed ska anses vara ett fåmansföretag – ska hänsyn även tas till delägares eller någon närståendes verksamhet, dels i det företag som äger företaget som prövningen avser, dels i ett annat företag som ägs av det förstnämnda företaget.
Tryckt upplaga: