Journalistik i hela landet. Prop. 2017/18:154
Kulturdepartementet

Journalistik i hela landet. Prop. 2017/18:154

7600

76 kr (exkl. moms)

Regeringen föreslår att två nya former av mediestöd införs. Det ena stödet avser att stärka lokal journalistik i områden som saknar eller har svag journalistisk bevakning, så kallade vita fläckar. Det andra stödet är ett utvidgat innovations- och utvecklingsstöd. Dessutom föreslår regeringen att det nuvarande presstödet höjs och förlängs.De nya stöden har som övergripande syfte att stärka demokratin genom att främja allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling i hela landet via en mångfald av allmänna nyhetsmedier med redaktionellt innehåll av hög kvalitet.I propositionen föreslår regeringen en höjning av driftsstödet med 10 procent för hög- och medelfrekventa tidningar och en höjning av distributionsstödet med 50 procent. Regeringen föreslår också en förlängning av presstödsförordningens giltighetstid. De nya mediestöden är en del av en utveckling mot ett mer teknikneutralt stödsystem. Förändringarna behöver godkännas av Europeiska kommissionen innan de kan träda i kraft.