Invasiva främmande arter. Prop. 2017/18:211
Miljö- och energidepartementet

Invasiva främmande arter. Prop. 2017/18:211

10800

108 kr (exkl. moms)

I propositionen föreslås nya bestämmelser i miljöbalken som syftar till att uppfylla Sveriges skyldigheter enligt EU-förordningen om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter. Förslagen innebär i huvudsak att EU-förordningen kompletteras med en straffbestämmelse och ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om åtgärder.Den myndighet som regeringen bestämmer ska besluta om och vidta åtgärder enligt EU-förordningen, bland annat utrotningsåtgärder och återställandeåtgärder. Förslagen möjliggör också för myndigheter och kommuner att få tillträde till fastigheter m.m. för att där kunna vidta de åtgärder som behövs för att förebygga introduktion och spridning av invasiva främmande arter.Den nya straffbestämmelsen innebär bl.a. att den som hanterar en invasiv främmande art i strid med det som följer av förordningen eller föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av förordningen kommer att kunna dömas till böter eller fängelse i högst två år. Den nya brottsrubriceringen omfattar även grovt oaktsam hantering.