Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet. SOU 2014:34.
  • Arbetsrätt och arbetsliv

Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet. SOU 2014:34.

Forskningsrapport nr 3

28000

280 kr (exkl. moms)

Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet. SOU 2014:34.

Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet. SOU 2014:34.

Om publikationen

Poängterar att kvinnor och män inte är några homogena grupper. Det är stora skillnader mellan olika kvinnors villkor, makt och möjligheter i arbetslivet. På samma sätt finns stora skillnader mellan olika män. Kapitelförfattarna diskuterar, med hjälp av intersektionella analyser, vilka hinder och möjligheter som lyfts fram respektive osynliggörs inom ramarna för det rådande jämställdhetsarbetet.
  • Hur tillämpas egentligen diskrimineringslagstiftningen och arbetsgivarnas jämställdhets- och mångfaldsplaner?
  • Hur hanteras frågor om klass, etnicitet, sexualitet, ålder och funktionsförmåga i arbetsorganisationer?
  • Vilka konsekvenser får det för arbetets organisering och för enskilda individers villkor?
  • Hur påverkar det i sin tur tillgången till makt och möjligheter?

Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (JA-delegationen) har till uppgift att främja jämställdheten i arbetslivet. I uppdraget ingår att sammanställa och tillgängliggöra kunskap om kvinnors och mäns olika villkor och möjligheter i arbetslivet och de faktorer som leder till ojämställdhet. Delegationen ska också stimulera till debatt om hur jämställdheten i arbetslivet kan främjas och lämna förslag på insatser som kan öka jämställdheten för både kvinnor och män.

Teckna stående order på SOU från Arbetsmarknadsdepartementet!