Internationella arvslagen och de internationella bodelningslagarna
Wolters Kluwer

Internationella arvslagen och de internationella bodelningslagarna

En kommentar

76500
Tryckt upplaga
Digital upplaga

765 kr

Författare:
Lina Melén , Ulf Bergquist
EU:s nya arvsförordning har medfört att i stort sett hela Europa inklusive Sverige den 17 augusti 2015 fått gemensamma IP-regler på arvsområdet. Arvsförordningen har i Sverige kompletterats av den nya svenska internationella arvslagen (IAL). I samband därmed har viktiga förändringar också skett i den svenska internationella bodelningslagen (LIMF). Advokaterna Ulf Bergquist och Lina Melén, som är specialiserade på internationell arvs- och bodelningsrätt, kommenterar i denna bok utförligt paragraf för paragraf såväl IAL som LIMF och den nordiska bodelningslagen (NÄF). Författarna har båda varit engagerade i arbetet som lett fram till den nya lagstiftningen.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Lina Melén , Ulf Bergquist
EU:s arvsförordning (den första någonsin) träder ikraft 2015-08-17. Samtidigt kommer en svensk lag, Internationella arvslagen, med kompletterande svenska bestämmelser till EU:s arvsförordning, att träda i kraft. Den nya lagen kommer att ersätta de nuvarande internationella dödsbolagarna. Dessa två lagar kommenteras i två olika böcker i NGB-serien av Ulf Bergquist. -- Tanken är nu att ge ut en kommentar i en enda volym. -- De två nuvarande kommentarerna innehåller även en del om internationella bodelningslagarna. Detta kommer att dateras upp och läggas in i den nya kommentaren.
Målgrupp
Övrigt, Juridiska, Studerande
Digital upplaga: