Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar. Prop. 2015/16:129
Finansdepartementet

Interimistiska beslut vid överprövning av upphandlingar. Prop. 2015/16:129

7600

76 kr (exkl. moms)

Bestämmelserna om interimistiska beslut vid överprövning av en upphandling och av ett avtals giltighet föreslås förtydligas. I lagbestämmelserna lyfts fram att användarnas intresse, allmänintresset och övriga berörda intressen ska beaktas vid skadeavvägningen. Förslaget har väckts med anledning av den rådande flyktingsituationen men syftar till att allmänt underlätta genomförandet av skyndsamma upphandlingar. Bestämmelserna görs samtidigt mer direktivnära. Ändringarna föreslås i samtliga lagar på upphandlingsområdet.