Integritet och straffskydd. SOU 2016:7
Justitiedepartementet

Integritet och straffskydd. SOU 2016:7

47400

474 kr

Förslag på ny lagstiftning mot näthat.Har haft som övergripande uppgift att göra en bred översyn av det straffrättsliga skyddet för enskildas personliga integritet, särskilt när det gäller hot och andra kränkningar. Uppdraget har varit att analysera om det straffrättsliga skyddet är ändamålsenligt eller om det bör förändras.Uppdraget har bl.a. gått ut på att ta ställning till om:
  • straffbestämmelserna om olaga hot, ofredande, förtal och förolämpning och – om det behövs – andra straffbestämmelser till skydd för den personliga integriteten bör förtydligas, utvidgas eller ändras på något annat sätt,
  • det straffrättsliga skyddet bör kompletteras när det gäller spridning av integritetskränkande uppgifter utanför det grundlagsskyddade området,
  • det bör införas ett utvidgat straffansvar för den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla och som inte tar bort eller på annat sätt förhindrar spridning av meddelanden som kränker enskildas personliga integritet och
  • om mer kvalificerade ärekränkningsbrott bör kunna ge rätt till brottsskadeersättning.
Särskild utredare: Gudrun Antemar
Köp utredningen så får du ta del av de kompletta analyserna och förslagen!Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!
Produktdetaljer: