.
Inkomstskatter och socialavgifter
  • Arbetsrätt och arbetsliv
  • Arbetsrätt

Inkomstskatter och socialavgifter

Katia Cejie

två metoder att beskatta löneinkomster

0
Inkomstskatter och socialavgifter
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Detta verk utgör den första i en rad av publikationer inom projektet Inkomstskatter
och socialavgifter i gränsöverskridande situationer.
Det övergripande
syftet med projektet är att från ett rättsvetenskapligt perspektiv analysera
frågan om och i så fall hur diskrepanser mellan inkomstskatter och socialavgifter
i gränsöverskridande situationer kan överbryggas eller lindras.


För att kunna föreslå lösningar på problemen krävs en ökad kunskap om
och förståelse av pålagorna. Syftet med verket Inkomstskatter och socialavgifter
– två metoder att beskatta löneinkomster
är att skapa kunskap om
och förståelse för de två metoderna utifrån ett svenskt perspektiv. Detta görs
genom en systematisk genomgång av aktuella regelverk där likheter och skillnader
mellan dessa identifieras. I syfte att visa på den kontext inom vilken de
svenska reglerna verkar behandlas även de internationella rättskällorna.


Utöver den rättsdogmatiska genomgången analyseras även frågorna
vad som är en skatt och vad som är en avgift på djupet. Vidare diskuteras
semantiska frågor och förslag på hur vi kan vårda begreppen samt förtydliga
terminologin ges.


Verket riktar sig dels till läsare som har goda kunskaper inom ramen för
ett av verkets områden men som önskar se hur detta område hänger samman
med det andra, dels till studenter på fördjupningskursnivå. Mer erfarna
jurister har behållning av analysen av likheter och skillnader mellan skatter
och avgifter, eftersom de identifieras och diskuteras på ett sätt som inte har
gjorts tidigare. Dessa likheter och skillnader är relevanta ur såväl ett teoretiskt
som ett praktiskt perspektiv, varför verket kan intressera mer teoretiskt
intresserade forskare såväl som mer praktiskt verksamma jurister.