Informationsutbytesavtal med Dominica. Prop. 2014/15:18
Finansdepartementet

Informationsutbytesavtal med Dominica. Prop. 2014/15:18

8000

80 kr (exkl. moms)

Riksdagen föreslås godkänna ett avtal mellan Sverige och Dominica om utbyte av upplysningar i skatteärenden och att riksdagen antar en lag om detta avtal.
Avtalet om utbyte av upplysningar i skatteärenden utgör ett viktigt steg i regeringens strävan att bidra till en internationell finansiell ordning som grundas på transparens och effektivt informationsutbyte i skatteärenden. Avtalet ger möjlighet att utbyta upplysningar i skatteärenden och möjlighet för representanter för myndigheter i det ena landet att närvara vid skatteutredning i det andra landet. Avtalet utgör därmed ett viktigt medel för en effektiv skattekontroll.
Lagen föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.
Tryckt upplaga: