Immaterialrätt och marknadsrätt
Wolters Kluwer

Immaterialrätt och marknadsrätt

26900

269 kr (exkl. moms)

Immaterialrätt och marknadsrätt ur praktiskt perspektiv behandlar översiktligt de olika immaterialrätterna (upphovsrätt, patent, varumärken och mönster) samt marknadsföringsrätt och konkurrensrätt.Regelsystemen presenteras med tyngdpunkt på svensk lagstiftningoch praxis, inklusive viss EU-rätt. Varje kapitel inleds med exempelsituationer för att synliggöra reglernas tillämpning i praktiken. Bokeninnehåller även en kort introduktion till ämnet juridik.Boken vänder sig till läsare som har behov av att sätta sig in i juridikenkring immaterialrätt och marknadsrätt, men som saknar förkunskaperi juridik. Det kan vara studenter vid olika utbildningsprogrampå universitets- eller högskolenivå som läser kurser där immaterialrättoch marknadsrätt ingår som ett moment. Med sina praktiska exempelär boken även lämplig för den som i sin yrkesverksamhet behöver enallmän orientering inom immaterialrätt och marknadsrätt.