.
Hyreslagen
  • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
  • Fastighetsrätt

Hyreslagen

Leif Holmqvist, Rune Thomsson, Elisabeth Ahlinder

En kommentar

0
Hyreslagen
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Författarna kommenterar utförligt bestämmelserna i Jordabalkens 12 kapitel, den så kallade hyreslagen.Denna tolfte upplaga är uppdaterad med de regler som iarbetet med att få till stånd en modernare och mer ändamålsenlig prövningav hyres- och arrendeärenden trädde i kraft den 1 juli 2019, det relativt omfattande regelverk om åtgärder mot handel med hyreskontrakt som trädde i kraft den 1 oktober 2019 samt de regler om fler tillval för hyresgäster som träddei kraft den 2 oktober 2019. Även viss annan lagstiftning som har betydelseför tillämpningen av hyreslagen har ajourförts.Upplagan är även uppdaterad med ett stort antal avgöranden i hyrestvister, Särskilt från Svea hovrätt i s.k. hyresnämndsmål. Vidare har vissa frågeställningar utvecklats och förtydligats, bl.a. beräkningen av ersättningen till en lokalhyresgäst enligt det indirekta besittningsskyddet vid intrång i den verksamhet som hyresgästen drivit, skadestånd till hyresgäst som anser sig ha blivit obefogat uppsagd och tillåtligheten av force majeure-klausuler.