Hembud, förköp och samtycke
Wolters Kluwer

Hembud, förköp och samtycke

85700

857 kr

När första upplagan av denna bok utkom hade 2005 års aktiebolagslagprecis trätt i kraft. De nya reglerna om hembuds-, förköps- och samtyckesförbehåll hade alltså, med något enstaka undantag, ännu inteprövat vingarna i praktisk tillämpning. Annorlunda nu. Samtyckesförbehållhar hittills införts i cirka 22 000 aktiebolag och förköpsförbehålli nästan 83 000 bolag. Hembudsförbehåll dominerar fortfarande stortoch återfinns i cirka 363 500 av de totalt cirka 546 500 aktiebolagen.Flertalet av dessa bolag har låtit sina äldre hembudsförbehåll stå oförändrademed stöd av övergångsregeln i 7 § ABP.Denna fjärde upplaga är ajourförd per den 1 maj 2017 med beaktandeav litteratur och rättspraxis som tillkommit sedan tredje upplagan.Fjärde upplagan återspeglar också aktuell registreringspraxis i Bolagsverket.De kommenterade lagreglerna är i sak oförändrade jämfört medtredje upplagan.
Produktdetaljer: