Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna. Ds 2016:8
Socialdepartementet

Hälsoväxling för aktivare rehabilitering och omställning på arbetsplatserna. Ds 2016:8

21200

212 kr (exkl. moms)

En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Social- och Finansdepartementet har inom ramen för regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro haft i uppdrag att analysera och utarbeta förslag om arbetsgivares drivkrafter att vidta insatser för att sjukskrivna arbetstagare ska kunna återgå i arbete.Bland förslagen:
  • arbetsgivare ska betala en särskild sjukförsäkringsavgift om 25 procent av arbetstagarnas sjukpenning från och med dag 91 i sjukfallen,
  • det ska finnas ett fribelopp om 33 500 kronor. Fribeloppet gäller alla arbetsgivare och är ett skydd mot alltför höga kostnader för små arbetsgivare,
  • personer med utsatt situation på arbetsmarknaden ska undantas från arbetsgivarens kostnadsansvar,
  • arbetsgivaravgifterna sänks med 0,16 procentenheter. Arbetsgivarkollektivet kompenseras därigenom för de ökade kostnader som den rörliga sjukförsäkringsavgiften medför så att reformen i princip blir kostnadsneutral,
  • den särskilda sjukförsäkringsavgiften beräknas och beslutas av Försäkringskassan och debiteras arbetsgivares skattekonto.

Teckna stående order på Ds från Socialdepartementet!
Produktdetaljer: