Hälso- och sjukvårdslagen
Wolters Kluwer

Hälso- och sjukvårdslagen

0
Tryckt upplaga
Digital upplaga

0 kr (exkl. moms)

Hälso- och sjukvårdslagen kommer nu i sin nionde upplaga.
Bland de omfattande nyheterna sedan föregående upplaga kannämnas ett tjugotal ändrade, nya och upphävda paragrafer i lagen.Vidare har det i den nya patientsäkerhetslagen införts bestämmelsersom utgör komplement till hälso- och sjukvårdslagen och även dennya patientlagen har fått betydelse för tillämpningen av hälso- ochsjukvårdslagen. Alla dessa nytillkomna bestämmelser kommenteras iboken.
Hälso- och sjukvårdslagen riktar sig främst till jurister på hälso- ochsjukvårdsområdet, men även till läkare, sjuksköterskor och andrayrkesutövare i vården. Sedan länge har boken dessutom kommit tillanvändning vid utbildningar inom olika vårdområden.
Tryckt upplaga:

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Målgrupp
Offentlig förvaltning, Studerande
Digital upplaga: