Hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap
Socialdepartementet

Hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap

9300

93 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska göra en översyn av hälso- och sjukvårdens beredskap inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap. Utredaren ska också lämna förslag på hur hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera sådana händelser bör utvecklas på lång sikt.

Syftet med uppdraget är att se över behoven av och inriktningen på de åtgärdes som behöver vidtas inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap. Vidare är syftet att föreslå en långsiktig och tydlig ordning för dessa insatser, säkerställa att det finns finns ett ändamålsenligt regelverk för att kunna vidta dessa åtgärder och vid behov förtydliga statens, landsringens och privata aktörers ansvar. Det ingår också att se över nuvarande ordning för att säkerställa att det finns tillgång till läkemedel och annan hälso- och sjukvårdsmaterial vid allvarliga händelser i fredstid respektive under höjd beredskap.
  Utredaren ska blan annat
 • analysera behoven av insatser för att säkerställa hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga att hantera allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap,
 • analysera behoven av insatser för att stärka beredskapen mot smittsamma sjukdomar och andra hälsohot,
 • lämna förslag på såväl övergripande inriktning som konkreta insatser för hur hälso- och sjukvårdens förmåga att hantera allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap ska kunna utvecklas,
 • se över nuvarande ordning för att säkerställa att det finns tillgång till läkemedel och annan hälso- och sjukvårds-materiel vid allvarliga händelser i fredstid respektive under höjd beredskap,
 • med utgångspunkt i ansvarsprincipen pröva om det finns skäl att förtydliga landstingens, kommunernas, statens eller privata aktörers ansvar,
 • pröva om det finns behov av en närmare samverkan mellan landstingen, vilken inriktning en sådan samverkan bör ha samt hur den skulle kunna organiseras
 • se över om det samarbete som landstingen i dag har med andra aktörer inom beredskapssystemet behöver utvecklas,
 • utarbeta en nationell färdplan för hur beredskapen inom hälso- och sjukvården ska utvecklas på kort och lång sikt,analysera om befintliga författningar av betydelse för bered-skapen inom hälso- och sjukvården vid allvarliga händelser i fredstid och under höjd beredskap är ändamålsenliga och vid behov lämna förslag till ändringar, samtlämna de förslag till författningsändringar som uppdraget fordrar.
Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2020
Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Socialdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 43
 • Utgiven: 2018
 • Serie: Dir. 2018:077
 • ISBN/Best.nr: 68718-077
 • Ämnen: Hälso & sjukvard, Offentlig förvaltning