.
Brottsskadelagen (2014:322)
  • Ersättningsrätt
  • Försäkringsrätt

Brottsskadelagen (2014:322)

Anders Dereborg, Ann-Christine Lindeblad

En kommentar

Produkt-id: 7555922100390
ID: S-5CF7814722E3787C85258122001BCB
Brottsskadelagen (2014:322)
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

I takt med att brottsoffrens ställning stärkts har frågor som rör ersättning till dem fått allt större betydelse i rättslivet. Ersättning till brottsoffer kan betalas av gärningsmannen i form av skadestånd eller av ett försäkringsbolag i form av försäkringsersättning. Om det inte är möjligt att få ut ersättningen på det sättet kan brottsoffret i stället vara berättigad till brottsskadeersättning, dvs. ersättning från staten. Rätten till detta regleras i brottskadelagen och Brottsoffermyndigheten prövar frågorna. Myndighetens beslut kan överprövas i Nämnden för brottsskadeersättning. Vissa principiella frågor kan dessutom prövas direkt i denna nämnd.
I denna lagkommentar ges en ingående beskrivning och analys av systemet med brottsskadeersättning. I kommentaren åskådliggörs frågor rörande denna statliga ersättning bl.a. med mängder av referat från beslut från både Brottsoffermyndigheten och nämnden. Det är författarnas förhoppning att kommentaren kan vara ett värdefullt hjälpmedel för bl.a. jurister som företräder brottsoffer och för brottsofferjourer, men också för myndigheter och domstolar. Författarna är domare i Högsta domstolen respektive Stockholms tingsrätt samt ordförande respektive vice ordförande i Nämnden för brottsskadeersättning.
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139019800.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"S-5CF7814722E3787C85258122001BCB", "primary"=>"false", "oldfidoid"=>"S-5CF7814722E3787C85258122001BCB3C", "verkid"=>"ECEBA6D6F985A58185258122004C13641", "subject_areas"=>["Ersättningsrätt"], "subjects"=>["Ersättningsrätt", "Försäkringsrätt"], "subtitle"=>"En kommentar", "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1723", "id"=>"DF3DDB8FBE24F921C125752E004CECAC", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Anders", "lastname"=>"Dereborg"}, {"contact_id"=>"1716", "id"=>"DDFA5D443A481704C1257885004DDED7", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Ann-Christine", "lastname"=>"Lindeblad"}], "prodtype"=>"Digital lagkommentar", "printper"=>"Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs år 2018.", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139019800", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2018", "publicerat_datum"=>"2018-03-01", "publicerat_timestamp"=>1519862400}