Gymnasieskolans regelbok 2016/17
Norstedts Juridik

Gymnasieskolans regelbok 2016/17

41000

410 kr (exkl. moms)

I Gymnasieskolans regelbok finns de viktigaste bestämmelsernaför gymnasieskolan samlade – även de som gäller för friståendegymnasieskolor. Här återges de delar av skollagen och gymnasieförordningen som berör gymnasieskolan, läroplanen samt programstrukturer och examensmål för de nationella programmen. I slutetav boken finns även ett sakregister.Boken vänder sig till skolans personal, förtroendevalda, eleveroch föräldrar. Den kan dessutom med fördel användas i lärarutbildningenoch fortbildningen.
Vid beställning av 10 ex eller däröver 369 kr